Darpok Hai Woh Log, Jo Pyaar Nahi Karte.


Darpok Hai Woh Log, Jo Pyaar Nahi Karte.
Saala Barbad Hone Ke Liye Bhi Jigar Chahiye…

Leave a Reply